Pracovná zdravotná služba

Základný právny rámec pre pracovnú zdravotnú službu predstavuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane zdravia“).

V tomto zákone nájdu zamestnávatelia definíciu pojmu pracovná zdravotná služba, ako aj jednotlivé povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia ich zamestnancov, náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, podmienky pre vydanie a odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby, ako aj rôzne podmienky súvisiace s posudzovaním zdravotných rizík v jednotlivých pracovných kategóriách na pracovisku.

Zákon o ochrane zdravia definuje zamestnávateľa ako každú fyzickú alebo právnickú osoba, ktorá zamestnáva minimálne jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu a v prípade, že tak ustanovujú iné osobitné právne prepisy, aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnickú a fyzickú osoba, u ktorej prebieha praktické vyučovanie žiakov a študentov.

Od 1. januára 2018 musí mať pracovnú zdravotnú službu každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie rizikových prác. Zamestnávatelia, ktorí majú zamestnancov zaradených do 1. a 2. rizikovej kategórie, sú povinní zabezpečiť tzv. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov životného prostredia a pracovného prostredia v súlade s aktuálnou platnou legislatívou. Kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou pre túto činnosť.

Naša spoločnosť poskytuje pracovnú zdravotnú službu pre 1. a 2. rizikovú kategóriu.

 

V rámci pracovnej zdravotnej služby vykonávame:

  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska jeho možného vplyvu na zdravie zamestnancov;
  • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizík;
  • vyhotovenie návrhu na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia;
  • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia;
  • zúčastňovanie sa na zostavení programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov a na zlepšovaní pracovných podmienok a mnoho ďalšieho.

 

 Máte záujem o PZS? Neváhajte nás kontaktovať.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov