Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov

Požiarnym uzáverom rozumieme zariadenia, ktoré bránia prieniku dymu, tepla alebo požiaru a napomáhajú tým k zabezpečeniu vášho priestoru za účelom minimalizácie škody v prípade vzniknutého požiaru. V praxi rozdeľujeme požiarne uzávery na požiarne dvere, požiarne okná, požiarne poklopy a požiarne klapky. Požiarne uzávery odolávajú vplyvu horenia určitý čas, ktorý sa označuje ako požiarna odolnosť. Tento čas vyjadrujeme v minútach a je rôzny, závisí od kvality požiarneho uzáveru, môže to byť 15 minút, ale aj 240 minút.            

Presné vymedzenie požiarnych uzáverov, ako aj ich preventívnu údržbu, upravuje vyhláška Ministerstva vnútra č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. Podľa predmetnej vyhlášky sa vykonáva preventívna údržba požiarnych uzáverov v lehotách, ktoré sú stanovené v prevádzkových pokynoch, najmenej však raz za 12 mesiacov.

Vlastník, správca alebo nájomca objektu môže stanoviť aj kratšiu lehotu na vykonávanie preventívnych prehliadok. Zistené poruchy, nedostatky a poškodenia sú opravené a odstránené ihneď počas vykonávanej prehliadky, pokiaľ to vzhľadom na stav požiarneho uzáveru a požadovaných komponentov je možné, inak sa oprava vykoná bezodkladne. Kontrolu požiarnych uzáverov vykonáva technik požiarnej ochrany, a to testovaním ich funkčnosti a overením vybavenosti. Údržbu požiarnych uzáverov môže vykonávať výrobca požiarneho uzáveru, pokiaľ si vykonávanie tejto údržby priamo vyhradil v prevádzkových predpisoch. Údržbu môže však vykonávať aj osoba, zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru – preškolenie tejto osoby zabezpečí vlastník nehnuteľnosti u výrobcu, ak toto školenie výrobca nevykonáva, zabezpečí vlastník nehnuteľnosti preukázateľné preškolenie uvedenej osoby. Preto, ak nechcete mať ďalšie zbytočné starosti, naša spoločnosť sa postará o komplexné služby v oblasti požiarnych uzáverov.

Vlastník, správca alebo nájomca objektu má zároveň povinnosť označenia požiarnych uzáverov predpísaným spôsobom. Nápis na požiarnych uzáveroch musí byť viditeľný a ľahko čitateľný, umiestnený na požiarnom uzávery alebo v jeho tesnej blízkosti. Pokiaľ je požiarny uzáver v blízkosti únikového východu, označí sa aj ten, a to s príslušným osvetlením.

 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov