Služby technika požiarnej ochrany

Každá fyzická aj právnická osoba, ktorá vystupuje ako podnikateľ, má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujúce zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pokiaľ však nie je zabezpečená dostatočná ochrana pred požiarmi, Krajské riaditeľstvo alebo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 16 596 eur. Predchádzať týmto nežiaducim situáciám Vám pomôže technik požiarnej ochrany s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Prostredníctvom konzultácie a dozornej činnosti sa postará o to, aby vo Vašej spoločnosti bolo na úseku ochrany pred požiarmi všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.

Činnosť technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z obsahuje:

  1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách, voľnosť únikových ciest, označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi atď.),
  2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok (miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru),
  3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok (výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia atď.),
  4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom (požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha atď.)
  5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby (členenie stavby na požiarne úseky, určenie odstupových vzdialeností, zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat atď.),
  6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov (činnosť a funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie, činnosť zamestnancov, činnosť strážnej bezpečnostnej služby atď.).

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov