Bezpečnostnotechnické služby

Bezpečnostnotechnická služba patrí spolu pracovnou zdravotnou službou medzi tzv. preventívne a ochranné služby podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako zákon BOZP). Zákon o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnickú službu pre všetkých svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov vykonávajúcich prácu definovanú ako rizikovú alebo nie. Medzi bezpečnostnotechnické služby patria činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dôrazom na prevenciu a odstránenie všetkých možných rizík, ktoré by spôsobili ujmu na zdraví zamestnancov.

Zároveň riadne dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti BOZP zabezpečí aj samotnému zamestnávateľovi hospodársky rast a hladký priebeh jeho podnikateľskej činnosti.

Vykonávateľom bezpečnostnotechnickej služby je bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, popr. iné osoby s adekvátnou znalosťou a kvalifikáciou v oblasti BOZP. Zamestnávateľ môže určiť ako bezpečnostných technikov vlastných odborne spôsobilých zamestnancov, pričom počet potrebných technikov na pracovisku závisí od určitých faktorov ako množstvo zamestnancov, veľkosť spoločnosti, pracovné podmienky, pracovné prostredie etc. Ak zamestnávateľ nie je schopný zabezpečiť bezpečnostných technikov z radov svojich zamestnancov, musí požiadať o spoluprácu externého dodávateľa, ktorým môže byť fyzická osoba ako podnikateľ alebo právnická osoba s oprávnením vykonávať bezpečnostnotechnickú službu.

Avšak zákon o BOZP myslí aj na malých podnikateľov. Zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba a podniká (živnostník) alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou (konateľ s.r.o., riaditeľ štátneho podniku alebo predstavenstvo a.s.), je umožnený vykonávať na pracovisku činnosti bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika pokiaľ spĺňa kritéria odbornej spôsobilosti a

a) zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP

b) zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Odbornú spôsobilosť spĺňajú tieto osoby vtedy, ak získali odborné vzdelanie v oblasti BOZP stredoškolským alebo vysokoškolským štúdiom, poprípade absolvovali špecifickú odbornú prípravu BOZP v rozsahu minimálne 16 hodín u osobu oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Čo obsahuje bezpečnotechnická služba?

  • Vypracovanie vstupného auditu BOZP a rizík
  • Postupná aktualizácia BOZP a rizík
  • Metodické riadenie a usmerňovanie k prevencii pracovných úrazov a nebezpečných udalostí
  • Systémové školenia zamestnancov v oblasti BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • Vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení
  • Účasť pri kontrolách orgánu inšpekcie práce
  • Vykonávanie pravidelnej kontrolnej činnosti na pracoviskách

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov