Služby špecialistu požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany analyzuje nebezpečenstvo vzniku požiaru a riadi oblasť zaisťovania požiarnej ochrany v podniku alebo organizacii s vnútornými organizačnými štruktúrami. Jeho úlohou je vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb, tzv. projekt požiarnej ochrany.


Špecialistom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Špecialista požiarnej ochrany môže vykonávať svoju činnosť pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa na základe pracovnoprávneho vzťahu, dodávateľskej zmluvy, alebo inou formou. Medzi činnosť špecialistu požiarnej ochrany patrí:

  1. Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  2. Vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  3. Riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  4. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a
   riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
   požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich
   bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  5. Spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a
   fyzickej osoby-podnikateľa.

Špecialista požiarnej ochrany je povinný osvedčovať pravosť písomností, ktoré vyhotovil pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 zákona 314/2001 Z. z. odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov