Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť s ručením obmedzením MIVE facility services, so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo 100851/B, IČO 47902817 sa venuje predovšetkým poskytovaniu služieb v oblasti BTS, PO, PZS, odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ,  systému manažérstva kvality ISO a pod. Prvoradým cieľom našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb a zabezpečenie a ochrana osobných údajov klientov a svojich zamestnancov.

Oboznámenie sa so spracúvaním osobných údajov

Poverení zamestnanci dbajú na to, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte dotaz týkajúci sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: ou.ochrana@modez.tech. Zodpovedná osoba je povinná, Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť, ktorá sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame, ak:

 • ste našim dodávateľom,
 • ste našim odberateľom,
 • bola Vám vypracovaná cenová ponuka,
 • poskytli sme Vám jednu z našich služieb,
 • ste  našim zamestnancom, prípadne máme s Vami uzatvorenú inú pracovno – právnu zmluvu,
 • radi by ste sa zamestnali v našej spoločnosti a zaslali ste Žiadosť o prijatie do zamestnania, prípadne Motivačný list a súhlasili ste so spracovaním Vašich osobných údajov,
 • uplatnili ste si u nás práva dotknutej osoby.

Zoznam osobných údajov:

Spoločnosť MIVE facility services, s.r.o. spracováva predovšetkým tieto osobné údaje:

 • základné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, názov firmy, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov banky, IBAN, ak ste odberateľ,
 • ďalšie údaje: dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, adresa bydliska, rodné priezvisko, vzdelanie, číslo preukazu totožnosti, rodné číslo, národnosť, údaje o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii, ak ste zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie.

Informácie k spracovávaniu Vašich osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej podobe.
 • Vaše osobné údaje spracovávame za rôznym účelom, podľa toho,  v akom vzťahu ste s našou spoločnosťou.
 • Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú zákonom stanovenú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania.
 • Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.
 • Okrem sprostredkovateľov, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.
 • Vaše osobné údaje s tretími krajinami nezdieľame!
 • V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac, odporúčame Vám navštíviť stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk alebo  si požadované informácie viete získať zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad  ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania.
 • Právo na prenosnosť údajov na základe, ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Záver

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí, nakoľko k ich spracovaniu pristupujeme zodpovedne a dodržiavame povinnosť:

 • mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku,
 • zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť,
 • naša mlčanlivosť trvá aj po zániku zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru,
 • naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh,
 • porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení zákona pokutou, udelenou Úradom na ochranu osobných údajov.

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 01.08.2021.