Kontroly požiarnych vodovodov

Naša spoločnosť vám na základe objednávky zabezpečí revíziu zariadení na hasenie požiarov pomocou zdrojov vody. Kontrola požiarnych vodovodov sa vykonáva v súlade s  Vyhláškou MV SR 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Daná povinnosť kontroly sa týka každej fyzickej alebo právnickej osoby ako podnikateľa. Kontrola požiarnych vodovodov sa vzťahuje na vonkajšie odberné miesta – podzemné a nadzemné hydranty, výtokové stojany alebo plniace miesta a na vnútorné odberné miesta – hadicový navijak a nástenný hydrant.

Kontrola zariadení na dodávku vody sa vykoná najmenej 1krát za 12 mesiacov, pokiaľ výrobca jednotlivých častí nestanoví kratšiu lehotu. O vykonanej kontrole sa vyhotoví príslušná dokumentácia, poukazujúca na reálny stav zariadení, s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

Kontrolou sa rozumejú nasledujúce zistenia:

  • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí;
  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripojovacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov;
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam;
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou;
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení;
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení (kontrolným štítkom s parametrami a piktogramom);
  • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva;
  • množstvo vody v nádrži;
  • nepriepustnosť nádrže.

Zároveň sa pri kontrole uskutočňuje skúška tlaku hydrantových hadíc, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, aby sa vylúčilo jej poškodenie a zistilo či odoláva skúšobnému tlaku. O vykonanej kontrole sa vystaví príslušný záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ sa nedostatky budú dať odstrániť už počas vykonávanej kontroly, naši špecialisti ich ihneď odstránia po konzultácii s príslušným prevádzkovateľom požiarneho vodovodu.

 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov