Banský bezpečnostný technik

Služby BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, zabezpečujeme odborne spôsobilou osobou (banský bezpečnostný technik).

Banský bezpečnostný technik:

a) poskytuje organizácii poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,

b) je oprávnený uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezodkladne informuje štatutárny orgán organizácie, platí až do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym orgánom organizácie,

c) zúčastňuje sa zisťovania príčin závažného pracovného úrazu.

 

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov