Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Koordinátor BOZP, inak nazývaný aj ako koordinátor bezpečnosti na stavenisku, plní pri realizácií prác na stavenisku činnosti, ktoré zaisťujú bezpečnosť a ochranu života a zdravia osobám, ktoré sa na stavenisku pohybujú. Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. nám uvádza, že koordinátorom bezpečnosti na stavenisku môže byť iba fyzická osoba, ktorá je oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo osoba autorizovaná ako bezpečnostný technik. Avšak osoba vykonávajúca aktivity stavbyvedúceho nemôže byť zároveň aj koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, pokiaľ sa jedná o totožné stavenisko.

Spomínané nariadenie vlády ukladá povinnosť stavebníkovi (osoba, na ktorej podnet sa stavbe realizuje) mať zmluvne zabezpečeného koordinátora bezpečnosti na stavenisku. Pokiaľ na stavenisku pracujú zamestnanci či už viacerých firiem alebo osoby vedené ako samostatne zárobkovo činné osoby, stavebník je povinný zabezpečiť koordinátora BOZP, ktorý bude dohliadať na to, aby činnosť týchto firiem a SZČO bola koordinovaná a všetci boli rovnako informovaní o procese na stavenisku, a tým sa predchádzalo možným pracovným úrazom. Za týmto cieľom koordinátor navrhuje vhodné opatrenie na stanovisku, dohliada na ich dodržiavanie, sleduje vykonávané práce a ich postupy a dohliada aj na to, aby všetci pracujúci na stavenisku absolvovali kurz BOZP.

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku obsahuje najmä:

  1. dodávanie všetkých potrebných prostriedkov na zahájenie stavebných prác z oblasti BOZP a OPP,
  2. vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami, jednotlivými postupmi pri realizácii a pravidelnou kontrolou dodržiavania týchto opatrení,
  3. pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov,
  4. dohľad nad zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti,
  5. dohľad nad poriadkom a čistotou na stavenisku,
  6. určovanie času trvania jednotlivých prác,
  7. skladovanie, manipulácia alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov.
 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov