Predaj lekárničiek

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia, po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika, povinný vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci.

Zákon nám síce ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný mať na pracovisku lekárničku, avšak ich obsah nie je stanovený žiadnym právnym a ani technickým predpisom. Súpravy prvej pomoci musia byť vyrobené z odolného materiálu, určené na ochranu svojho obsahu, odolné voči prachu, vlhkosti alebo kontaminácii. Lekárničky nemajú predpísanú veľkosť, ale musia byť dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestil obsah určený pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Taktiež musí obsah lekárničky zohľadniť okolnosti nebezpečenstva na vašom pracovisku. O obsahu súpravy prvej pomoci by sa malo preto rozhodovať na základe vyhodnotenia daných aspektov. Ak existujú aj osobitné riziká, treba ich brať do úvahy. Lekárničky sa musia pravidelne kontrolovať. Uistite sa, že je ich obsah doplnený po ich použití, takže bude k dispozícii vždy kompletné vybavenie.  Lekárničky musia byť označené ako súpravy prvej pomoci, a to bielym krížikom na zelenom farebnom pozadí a musia byť umiestnené na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste. Kontrolu lekárničky, jej vybavenosti a umiestnenia, vykonáva územne príslušný inšpektorát práce. Pokiaľ inšpektorát práce vyhodnotí lekárničku a jej obsah ako nedostatočný, tak môže nariadiť okamžité prerušenie prevádzky a uložiť finančnú pokutu od 330 eur vyššie.

Neváhajte nás kontaktovať za účelom výberu správnej lekárničky na miesto pracoviska. Podľa špecifikácie vykonávaných prác vám pomôžeme aj s vhodným výberom obsahu do lekárničky. U nás máte na výber nástenné lekárničky, kufríkové lekárničky, lekárničky podľa typu prevádzky alebo autolekárničky.

 

Máte záujem o produtky? Neváhajte nás kontaktovať.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov