Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. Podľa tohto zákona je oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení Technická inšpekcia.

Čo konkrétne zahŕňa overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení? V krátkosti je to nasledovné:

  • Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa (prípadne fyzickej osoby) na odborné prehliadky, skúšky a opravy.
  • Vykonávanie prehliadok a skúšok na VTZ.
  • Posudzovanie, či VTZ, materiál a príslušné dokumentácie spĺňajú požiadavky BOZP.

Tlakové zariadenia

Tlakovým zariadením rozumieme teleso, ktoré je skonštruované a zhotovené tak, aby v ňom mohla byť umiestnená tekutina pod tlakom. Tlakové zariadenie môže pozostávať aj z viac ako jednej komory. Patria sem napríklad kotle, nádoby, potrubia a bezpečnostné zariadenia.

Rozlišujeme tlakové zariadenia skupiny A, B a C. Ich presná klasifikácia je uvedená v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Zdvíhacie zariadenia

Najčastejšími zdvíhacími zariadeniami sú žeriavy, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy, pohyblivé schody, lyžiarske vleky a podobne. Rovnako ako pri tlakových zariadeniach, aj tu rozlišujeme zdvíhacie zariadenia skupiny A, B a C. Klasifikácia je rovnako ako v predošlej kategórii, uvedená v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pri zdvíhacích zariadeniach je tiež požiadavka na zabezpečenie konštrukčnej dokumentácie (KD) a jej rozsah uvedený v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Elektrické zariadenia

Vyhradené technické zariadenia elektrické sú technické zariadenia na výrobu alebo premenu elektrickej energie, elektrické siete a elektrické inštalácie. Ich konkrétne rozdelenie do skupín A, B a C je tiež v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Pre každé VZT elektrické určuje podmienky zaistenia BOZP technická dokumentácia, ktorú nájdete pod pojmom konštrukčná dokumentácia (KD) v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Pri VTZ elektrických vzniká aj požiadavka na obsah sprievodnej dokumentácie zariadenia. Konkrétne požiadavky sú uvedené v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., avšak vo všeobecnosti takáto sprievodná dokumentácia obsahuje informácie o spôsobe používania zariadenia, návod na obsluhu, opravu a údržbu, návod na montáž, požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb obsluhujúcich zariadenia, certifikáty a podobne.

Plynové zariadenia

Plynové zariadenia sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi (napríklad metán, vodík, dusík, oxid uhličitý, kyslík, čpavok,…). Medzi najbežnejšie patria zariadenia na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia, zariadenia na skladovanie plynov a plnenie nádob na dopravu plynov, tlakové a kompresorové stanice, rozvody plynu a iné.

Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete montáž, opravu, alebo servis plynových VTZ.

 

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov