Interný auditor systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015

Byť spoločnosťou registrovanou podľa ISO 9001 ponúka množstvo výhod, ale implementácia a údržba systému riadenia kvality ISO 9001 nie je najľahšou úlohou. Dôležitou súčasťou ISO 9001 je program vnútorného auditu, ktorý je samokontrolným mechanizmom, pomocou ktorého spoločnosť pravidelne overuje, či stále spĺňa všetky požiadavky ISO 9001. Účelom vnútorného auditu je posúdiť účinnosť systému riadenia kvality vašej organizácie a jej celkového výkonu. Vaše interné audity preukazujú súlad s tzv. „plánovanými opatreniami“,

Interní audítori môžu byť ľudia z vašej organizácie, ktorí majú potrebnú spôsobilosť a nestrannosť na vykonávanie interných auditov, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie procesov vašej organizácie. Interní audítori často podávajú správy manažérovi kvality. Nezabudnite viesť záznamy o školeniach, vzdelávacích kurzoch, zručnostiach a skúsenostiach jednotlivých audítorov. Malé spoločnosti môžu mať jedného audítora, ktorý vykonáva audit celej spoločnosti, s výnimkou funkcie vnútorného auditu. Väčšie spoločnosti vyžadujú rozsiahlejšie a lepšie koordinované audítorské tímy, takže nezabudnite primerane delegovať zodpovednosti. Pokiaľ sa ale firma rozhodla nešpecializovať na danú oblasť, v takom prípade môže využiť služby spoločnosti s certifikovanými odborníkmi.

Činnosť interného audítora zahŕňa:

  • Vyhodnocovanie výrobných procesov z hľadiska zhody s požiadavkami na kvalitu;
  • Pravidelne kontrolujte a kalibrujte audítorské nástroje (napr. stupnice, strmene);
  • Pomáhať pri príprave plánov auditu, harmonogramov auditu;
  • Zúčastňuje sa na auditoch kvality (a podľa potreby vedie tím audítorov kvality);
  • Identifikuje procesy, situácie atď., kedy organizácia spĺňa požiadavky, ako aj identifikujte príležitosti na zlepšenie;
  • Pomáha audítorskému tímu pri príprave audítorských správ; podľa potreby predkladá audítorské správy najvyššiemu manažmentu;
  • V prípade ďalšej potreby asistuje pri následných auditoch.
 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov