Revízie hasiacich prístrojov

Kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov – podľa § 11 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Revízie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov ak v technickej dokumentácii nebola, vzhľadom na prostredie, kde sa nachádza, určená kratšia lehota na kontrolu. V prípade pojazdného hasiaceho prístroja sa revízia vykonáva raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO₂.

O vykonanej kontrole vydá fyzická osoba s príslušným oprávnením potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja. Ak hasiaci prístroj neprejde kontrolou, môžete požiadať o jeho opravu, poprípade si kúpiť úplne nový.

Do činnosti kontroly spadá najmä:

  • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  • kontrolu kompletnosti a hmotnosti;
  • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja;
  • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice;
  • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice;
  • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii;
  • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku;
  • umiestnenie plomby;
  • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly.
 

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov