Predaj hasiacich prístrojov

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická a fyzická osoba (podnikateľ) je povinná si zaobstarať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch, so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru, vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Hasiace prístroje sú mimoriadne dôležité v oblasti požiarnej ochrany, nakoľko sú v mnohým prípadoch prvou obranou líniou v boji proti požiarom. Častokrát sa práve vďaka hasiacim prístrojom podarí uhasiť požiar včas a zabráni sa tým nákladným škodám na majetku, ale ochráni sa aj život ľudí.

Každý, kto pravdepodobne bude musieť používať protipožiarne zariadenie, by mal byť vyškolený v používaní protipožiarnej techniky. Je tiež dôležité, aby sa pri požiari používal správny typ hasiaceho prístroja. Výber nesprávneho typu hasiaceho prístroja môže mať život ohrozujúce následky.

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje rozdeľujeme podľa druhu hasiacej látky na:

  • vodné
  • penové
  • práškové
  • CO2 (snehový)
  • halónové

Pokiaľ sa nevyznáte v požiarnej technike, nezúfajte! Pri výbere správneho hasiaceho prístroja do vašich priestorov vám radi pomôžeme. V našej ponuke nájdete na predaj hasiace prístroje, ktoré sa používajú na území Slovenskej republiky, certifikované podľa EN 3. Hasiace prístroje dodávame spolu s vešiakom na hasiaci prístroj a sprievodnou dokumentáciou k zariadeniu.

 

Máte záujem o produkty? Neváhajte nás kontaktovať


Súhlasím so spracovaním osobných údajov